Huisregels

HUISREGELS C.G.V. DOTO gevestigd te Harskamp


De vereniging heeft als doel de bevordering van de sportbeoefening in algemene zin. Zoals de naam zegt: Door Oefening Tot Ontspanning. De vereniging probeert dit doel te bereiken door het houden van sportoefeningen, het organiseren van-en deelnemen aan openbare uitvoeringen en wedstrijden en andere wettige middelen. Lidmaatschap aanmelding dient te geschieden door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier. Bij minderjarigen handtekening ouder/voogd. DOTO is lid van de K.N.G.U. Dit houdt o.a. in dat onze leden tijdens alle verenigingsactiviteiten verzekerd zijn tegen dokter- en ziekenhuiskosten, voor zover niet elders gedekt. Hiervoor is Bondscontributie verschuldigd.Contributies (incl bondscontributie) worden per kwartaal aan het eind van de periode berekend en d.m.v. automatische incasso geïnd Onder bepaalde voorwaarden (ter beoordeling door het bestuur), bijvoorbeeld langdurig ziek, verhuizing, zal contributie niet worden berekend. Einde lidmaatschap Opzegging dient te geschieden door invulling en ondertekening van het opzegformulier, uiterlijk vier weken voor einde kwartaal. Bij opzegging tijdens een lopend kwartaal moet de contributie voor het gehele kwartaal worden voldaan. (We zijn soepel: volgens de statuten geldt de rest van het kalenderjaar.) u kunt opzegformulieren downloaden van www.dotoharskamp.nl/formulieren/


Bestuur

De benoeming geschiedt door de algemene vergadering. Elk bestuurslid treedt uiterlijk na drie jaar af, maar is wel terstond hernoembaar. Bestuursvergaderingen Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten. Alleen het voltallige bestuur kan rechtsgeldige besluiten nemen.

Kascommissie: De kascommissie is belast met de controle van en het toezicht op het geldelijk beheer van de penningmeester en brengt hiervan (schriftelijk) verslag uit aan het bestuur. Het bestuur rapporteert op de algemene vergadering. Algemene vergaderingen Minimaal eenmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden, waarbij het financieel verslag uitgebracht van het afgelopen boekjaar en wordt besproken. Voor de liefhebber ligt bij ieder bestuurslid een kopie van de statuten ter inzage.


Enkele regels: geen sieraden om en lange haren vast. Geen snoep of kauwgom tijdens de lessen. Zijn er drie leden of minder aanwezig, dan gaat voor gymnastiek het lesuur niet door. Er mag niet op de toestellen gewerkt worden als de leiding hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Ook mag men niet in het toestellenhok komen, mits de leiding opdracht heeft gegeven om iets te halen. Gelieve niet eerder dan 10 minuten voor de les aanwezig te zijn, en voor ouders die kinderen op komen halen niet vroeger dan 10 minuten voor einde les te komen. Het is ouders van basisschooljeugd niet toegestaan tijdens de lesuren klachten/kritiek te opperen. Dit kan na de les en/of bij het bestuur. Bij langdurige afwezigheid graag even melden bij de leiding; dit geldt niet voor eenmalig verzuim.

Contactgegevens staan op http://www.dotoharskamp.nl/contact/

Kleding Gymnastiek: Meisjes: turnpakje turnschoentjes

Algemeen: Alle schoeisel witte zool

Lessen en tarieven: zie www.dotoharskamp.nl

Kleding kan via de site van DOTO door de leden zelf besteld worden, dit staat in het menu onder het kopje